Whistleblowing

Ochrana osob

Whistleblowing je tu pro každého, kdo narazí na situaci, která se mu nezdá být v souladu či je dokonce v rozporu s obecnými principy  a zákony. Cílem whistleblowingu je zajistit ochranu osoby, která podala oznámení, před postihem, diskriminací či jinými odvetnými opatřeními. Věříme, že zaměstnanci budou prioritně o problémech informovat svého nadřízeného.

Pokud by se z různých důvodů nechtěli obrátit na svého nadřízeného,  mohou využít níže uvedených možností.

 

Co je a jaký je účel ochrany oznamovatelů:

V roce 2019 byla na úrovni Evropské unie přijata směrnice Evropského parlamentu a Rady EU)2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie. Podle této legislativy je účinná a komplexní ochrana whistleblowerů (oznamovatelů), tedy osob, které oznámí protiprávní jednání v souvislosti s prací, podstatným prvkem boje proti korupci a součástí fungujícího právního státu. Whistlebloweři šetří nejen veřejné i soukromé finanční prostředky, ale mohou rovněž přispět k ochraně veřejného zdraví, zachraňovat životy, pomoci předcházet ekologickým katastrofám atp. Jednotlivé členské státy přijaly v souvislosti se směrnicí své transpoziční zákony, v České republice je to zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

 

Ochrana osob a osobních údajů

V otázce ochrany osobních údajů, jakož i v otázce ochrany oznamovatele a nahlašované osoby se postupuje dle platných právních předpisů a vnitřních předpisů. V případě využití oznamování porušení má oznamovatel právo na zachování důvěrnosti a další ochranu. Bližší informace o zpracování osobních údajů oznamovatelů naleznete u příslušné osoby, která splňuje požadavky dle zákona o ochraně oznamovatelů (zejména ustanovení § 10 tohoto zákona): Ing. Petra Marešová.

 

Jak bude s oznámením naloženo

Všechna obdržená hlášení budou vyhodnocena a v případě potřeby bude provedeno interní vyšetřování. Podrobnosti o případu, které nahlašovatel poskytne, jsou zaznamenány v databázi případů a vyšetřovatel ho může kontaktovat pro další podrobnosti. Informace, které poskytne, jsou důvěrné. Nahlašovatel ovšem může být anonymní, ale doporučujeme, aby se identifikoval a pomohl tak vyšetřování. Všechny zprávy jsou uchovávány v zabezpečeném systému a přístup má pouze příslušná osoba a Radek Sadil. Proces se řídí všemi platnými zákony o oznamování a ochraně osobních údajů (GDPR). Zároveň je ohlášení pro nahlašovatele opatřeno kódem, se kterým bude moci sledovat jeho vývoj a vyhodnocení. U oznámení, která jsou shledána jako zlomyslná nebo lehkomyslná, nemusí dojít k žádnému opatření.

Pro učinění oznámení využijte e-mailové adresy:

 

whistleblowing@parapetyrs.cz

 

nebo osobně u příslušné osoby:

Ing. Petra Marešová